DISCLAIMER

Door deze website verder te gebruiken, aanvaardt u de algemene voorwaarden voor gebruik van de website van Fysio2gether B.V. zoals hieronder vermeld. Bovendien verklaart u dat u Fysio2gether B.V. en/of een of meer van haar medewerkers (hierna gezamenlijk aangeduid als Fysio2gether B.V.) niet aansprakelijk zult stellen naar aanleiding van de informatie, aanbevelingen en/of adviezen die op de website zijn opgenomen. Zonder de aanvaarding van de algemene voorwaarden is het niet toegestaan de website verder te gebruiken.

  1. De website wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Fysio2gether B.V. geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie die in deze website is opgenomen volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft. Daarom sluit Fysio2gether B.V. elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade en gederfde inkomsten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Fysio2gether B.V.. Evenmin is Fysio2gether B.V. aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van deze website.
  2. Het is Fysio2gether B.V. te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder deze algemene voorwaarden voor gebruik van de website, te wijzigen. Fysio2gether B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is niemand anders dan Fysio2gether B.V. toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.
  3. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien Fysio2gether B.V. geen toezicht heeft op de inhoud van websites van derden draagt Fysio2gether B.V. geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van websites van derden.
  4. Fysio2gether B.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade, inclusief gevolgschade, aan computerhard- en/of -software welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.
  5. Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van Fysio2gether B.V. tenzij anders vermeld. Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysio2gether B.V..