PRIVACYREGLEMENT FYSIO2GETHER:

Algemene informatie

 • Bedrijfsnaam: Fysio2gether B.V.
 • Contactgegevens: info@fysio2gether.nl / 070-2042412

Doeleinden en grondslag van verwerking:

 • Verwerking van cliëntgegevens ten behoeve van fysiotherapeutische zorg en verslaglegging. Verslaglegging vindt plaats voor toetsing intercollegiaal en bij audits vanuit zorgverzekeraars. Deze gegevens bevinden zich in de cloud in het programma James Software. De gegevens zijn beveiligd middels een twee-factor authenticatie. Het is wettelijk verplicht om met een erkend EPD te werken.
 • De gegevens zijn alleen inzichtelijk voor zorgdoeleinden. Derden hebben geen inzage in dossiers.
 • Procesmatig handelen bevorderen door verslaglegging waardoor kwaliteit meetbaar wordt.

Gevolgen van niet-verstrekken van persoonsgegevens:

 • De verwerking van gegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het daadwerkelijk leveren en aanbieden van goede, effectieve fysiotherapeutische zorg. Mochten gegevens niet verstrekt worden dan heeft dit invloed op het behandeltraject en de financiële afwikkeling hiervan.

Duur van de opslag:

 • In principe worden gegevens, na aanmaak van de cliëntgegevens, zo lang als nodig bewaard. Mochten cliënten hier bezwaar tegen hebben, dan kan dit te allen tijden gewist worden.
 • De reden dat gegevens zo lang als nodig bewaard worden zijn als volgt: 1. continuïteit van zorg; het komt voor dat cliënten een periode niet behandeld zijn geweest en na een aantal maanden weer last krijgen van een specifieke lichamelijke klacht, 2. Inzage in een “oud dossier” kan nuttige informatie verschaffen over iemand zijn lichamelijke toestand zoals die toen was.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens:

 • Iedere cliënt heeft recht op inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens. Dit verzoek kan zowel mondeling als schriftelijk (per briefpost of per email) worden ingediend. Dit verzoek zal dan zo spoedig mogelijk (binnen 5 werkdagen) worden verwerkt.
 • Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan kan deze toestemming ook weer worden ingetrokken.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

 • Mocht er ontevredenheid bestaan over bovenstaande, dan heeft cliënt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard zal eerst naar een passende oplossing worden gezocht.

Gemaakt op: 23 mei 2018 te Rijswijk door C. Kempen, rechtsgeldige vertegenwoordiger.